fbpx
 • Rozwiń Swoje style zarządzania!
  Leader,  lider,  Techniki

  Chcesz przewodzić? Obudź się! Ten przewodnik rozwinie Twój styl zarządzania.

  Twój styl zarządzania to Twoje podstawowe umiejętności — im więcej ich znasz i potrafisz wykorzystywać, tym lepszym będziesz przywódcą! Lider ma jedną jedyną drogę, aby nauczyć się potrzebnych umiejętności. Jest nią praktyka i jeszcze raz praktyka. Jeżeli zamierzasz ćwiczyć swoje style zarządzania, to ten artykuł jest dla Ciebie.

  Osobiście pamiętam, gdy po raz pierwszy pokazano mi style zarządzania, pomyślałem sobie „WoW!!”…, ale gdy przyszło co do czego, bardzo ciężko było mi stosować odpowiedni styl świadomie i zawsze celowo w danej sytuacji.

  Style zarządzania — co to takiego, zapytasz? O tym pisałem w poście „Jaki styl zarządzania dla lidera? Czy lider może wydawać rozkazy? A może musi zawsze prosić?” Ale, ale, poczekaj. Tam nie podałem za dużo praktycznych wskazówek, które opisuję właśnie tutaj. Jeżeli chcesz z nich skorzystać, czytaj dalej.

 • Kopia Lider - jak powinien zarządzać
  Leader,  Zarządzanie Zespołem

  Jaki styl zarządzania dla lidera? Czy lider może wydawać rozkazy? A może musi zawsze prosić?

  Na początku mojego wej­ścia w świat stylów zarzą­dza­nia ludźmi, mia­łem ukuty obraz bycia kie­row­ni­kiem. Z wielu lat moich doświad­czeń wyni­kało, że więk­szość moich prze­ło­żo­nych wydaje pole­ce­nia i ocze­kuje ich reali­za­cji. I gdy coś się nie udaje, to w zależ­no­ści czy szef jest bar­dziej lub mniej emo­cjo­nalny, nastę­po­wała zje. … prze­ka­za­nie feed­backu lub krę­pu­jące pyta­nia, czemu się tak stało. I koniec, taki szef co roz­każe i ukaże. Taki obraz przy­wódz­twa spo­ty­ka­łem w wielu miej­scach i wiele razy.

  Jakież było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz wszedłem w świat zarządzania zespołami zwinnymi. To wtedy poznałem kilka innych stylów zarządzania, bardziej przyjaznych dla pracownika. Zapraszam Cię w podróż po kilku rodzajach zarządzania, które różnią się od siebie tak jak różne kolory tęczy, ale jednocześnie, całą gamą, tworzą wspaniałe narzędzie dla każdego lidera.

 • Leader,  Materiały,  Teoria

  6 książek lidera, które powinieneś przeczytać

  6 książek lidera, które powinieneś przeczytać

  Książki? Dla lidera? Powiecie – znowu!!! Artur miałeś pisać o praktykach, nie o teorii!

  Zgadzam się z Wami, ja również wolę uczyć się w praktyce. A najlepiej w sytuacjach życiowych, w których możemy testować każde rozwiązanie. Właśnie dlatego tak często możemy się spotkać z różnego rodzaju grami, warsztatami i ćwiczeniami dla liderów i zespołów. Pamiętam zawsze, aby takie ćwiczenia nigdy nie odbywały się kosztem innych osób!

  Pamiętaj jednak, że aby nauka była możliwa w praktyce, trzeba czasami coś przeczytać — może czyjegoś bloga 😉 Dlatego w tym wpisie trochę inaczej, bo bardziej bibliograficznie, chcę zaproponować Ci kilka książek, które sam miałem przyjemność przeczytać w trakcie mojej liderskiej drogi. Polecam Ci je gorąco.

 • 4 Techniki Dla Liderów, Które Rozwiną Twoje Skrzydła.
  Leader,  Techniki

  4 Techniki Dla Liderów, Które Rozwiną Twoje Skrzydła.

  Pamiętasz, jak się czułeś w pierwszej stresującej sytuacji jako lider? Gdy po raz pierwszy musiałeś podjąć ważną dla zespołu decyzję? Sytuacje konfliktowe, nieprzyjemny dla obu stron feedback, przeciążenie zadaniami? Czy wiesz, co sądzą o Tobie inni?

  Wiem, jak to jest, gdy jako lider jesteś sam na sam z takimi emocjami i uczuciami. I musisz działać, bo nie możesz jako przywódca tak po prostu nic nie robić. Często byłem zmuszony w takich sytuacjach przysłowiowo iść dalej i dusić w sobie emocje. One nie znikały bez śladu, pozostawiały we mnie uczucia, które wracały i wpływały na moje osądy, myślenie i zachowanie.

  I właśnie dlatego zacząłem szukać rozwiązań. Metod radzenia sobie ze stresem, ale również takich technik lidera, które nie pozwolą na wzrost ciśnienia tak we mnie, jak i moich ludziach. Jeżeli chcesz je poznać, czytaj dalej.

 • Czy znasz swoich ludzi lepiej, niż ich rodzice
  Leader

  Czy znasz swoich ludzi lepiej, niż ich rodzice? Lider powinien!

  Czy jako lider dobrze znasz ludzi, któ­rymi zarzą­dzasz? Czy wiesz, co lubią? Jakie mają marze­nia? Jaki rodzaj pracy spra­wia im satys­fak­cję? I dla­czego miał­byś się tym inte­re­so­wać? Dla­czego wła­śnie Tobie, jako lide­rowi powinno zale­żeć na tej wie­dzy?

  Pytanie te nurtowały również mnie, gdy zaczynałem swoją przygodę jako lider. Podane rozwiązania, narzędzia i pomysły, pomogły mi sprawniej i lepiej rozwijać swoich ludzi oraz zespoły. Jeżeli chcesz zbudować lepsze zrozumienie siebie i swojego zespołu, to zapraszam do dalszej lektury.

 • lider i zespół
  Leader,  Zarządzanie Zespołem

  Co wiedzą najlepsi trenerzy sportu, a czego Ty potrzebujesz jako lider?

  Lider a trener? Jeżeli uwa­żasz, że sport, a w szcze­gól­no­ści tre­ne­rzy spor­towi nie mają nic wspól­nego z byciem lide­rem, to nie czy­taj dalej, ponie­waż ten wpis będzie dla Cie­bie nudny i nie wywoła u Cie­bie poczu­cia satys­fak­cji ze zdo­by­tych infor­ma­cji.

  Jeżeli jed­nak jesteś cie­kaw, zapra­szam. Świat sportu będzie dla nas, lide­rów, inspi­ra­cją! I znaj­dziemy perełki tego, co wie­dzą naj­lepsi tre­ne­rzy sportu, a czego Ty potrze­bu­jesz jako lider.

RSS
LinkedIn
Share