• Czy znasz swoich ludzi lepiej, niż ich rodzice
    Techniki

    Czy znasz swoich ludzi lepiej niż ich rodzice? Lider powinien!

    Czy jako lider dobrze znasz ludzi, któ­rymi zarzą­dzasz? Czy wiesz, co lubią? Jakie mają marze­nia? Jaki rodzaj pracy spra­wia im satys­fak­cję? I dla­czego miał­byś się tym inte­re­so­wać? Dla­czego wła­śnie Tobie, jako lide­rowi powinno zale­żeć na tej wie­dzy?

    Pytanie te nurtowały również mnie, gdy zaczynałem swoją przygodę jako lider. Podane rozwiązania, narzędzia i pomysły, pomogły mi sprawniej i lepiej rozwijać swoich ludzi oraz zespoły. Jeżeli chcesz zbudować lepsze zrozumienie siebie i swojego zespołu, to zapraszam do dalszej lektury.