O Blogu

portret Artur

Witam Cię serdecznie na moim blogu!

Jesteś lide­rem, kie­row­ni­kiem, mena­dże­rem pro­jek­tów lub osobą na innym sta­no­wi­sku gdzie zarzą­dzasz ludźmi? Zapewne wiesz już jak two­rzyć budżety, nego­cjo­wać warunki umów lub bizne­sów, potra­fisz czytać doku­menty finan­sowe, pla­no­wać zada­nia dla swo­ich ludzi, etc. itd. Jesteś w tym dobry i zapewne będziesz jesz­cze lep­szy.

Czy uważasz, że to, co opi­sa­łem, robi z Cie­bie dobrego przy­wódcę? Lidera, za któ­rym Twoi ludzie podą­żają z peł­nym zaan­ga­żo­wa­niem? Możesz dowozić wszyst­kie swoje zada­nia z prze­bo­jo­wo­ścią i wydaj­no­ścią naj­lep­szych na świe­cie ludzi sukcesu. Tylko czy Twoi ludzie podąża za Tobą tylko z tego powodu?

Jeżeli czujesz się nie­swojo w odpo­wie­dzi na te pyta­nia, to jesteś podobny do więk­szości liderów w dzi­siej­szych cza­sach. Nauczony przez swoje orga­ni­za­cje lub wręcz wytre­no­wany, aby zwięk­szać efek­tyw­ność pracy swojej i swoich ludzi. Jednak nie inwe­sto­wano prawdopodobnie w roz­wój Two­ich kom­pe­ten­cji przy­wód­czych oraz umiejętności miękkich.

Celem wszystkiego, co się pojawia w kuźni, będzie służyło przekuciu Cię w jeszcze lepszego lidera. Oraz pomocy Ci, abyś zabrał Swój zespół na Marsa! Piszę tutaj o przywództwie, o ludziach, o pracy zespołowej i przykładach z życia wziętych. Jeżeli chcesz, aby jakiś temat się tutaj pojawił, daj mi znać, napisz komentarz lub wyślij e-maila.


Trochę o mnie. Od ponad dwóch dekad zdobywam doświadczenie, pracując z ludźmi i dla ludzi. Jestem blisko związany z branżą IT, choć miałem również przyjemność współpracować z zespołami w innych obszarach. Między innymi finansów, księgowość, produkcji sprzedaż. Obecnie zawodowo zajmuję się prowadzeniem projektów i wspomaganiem ludzi w ich codziennej pracy.

Wierzę w budowanie relacji opartych na szacunku i współpracy, w dążeniu do porozumienia i zrozumienia. Jestem pasjonatem tego, co robię i nie znajduję dla siebie nic bardziej satysfakcjonującego niż bycie częścią dobrze działającego zespołu.

Prywatnie cieszę się z bycia razem z rodziną, z moją cudowną żoną oraz dwójką już nie tak niesfornych dzieci 😉 Pożeram nie tylko pyszne potrawy, ale również duże ilości książek. A w ostatnim czasie zaraziłem się bakcylem teatralnym i uwielbiam grupowe wyprawy na scenę, w świat aktorski.

Pozdrawiam
Artur

Gdybyś chciał napisać bezpośrednio do mnie, zapraszam Cię do kontaktu poprzez adres artur@kuznialeaderow.pl

Uwaga: Wszystkie poglądy umieszczone na moim blogu są moimi prywatnymi poglądami, nie zaś oficjalnym stanowiskiem firmy, w której aktualnie pracuję.

Zestaw szablonów dla lidera