fbpx
 • 4 style zarządzania sytuacyjnego
  Techniki,  Zarządzanie

  4 style zarządzania sytuacyjnego, które musisz znać.

  Style zarządzania — możesz wybrać dowolny i ten, który użyjesz w trakcie pracy ze swoimi ludźmi, nie jest ani zły, ani dobry. Aczkolwiek jego wykorzystanie może być właściwe lub nie i zależy od sytuacji oraz od Ciebie jako lidera i Twoich podwładnych.

  Czy zdarzyło Ci się odczuwać wielką de motywację, gdy Twój szef przekazał Ci polecenie służbowe, w którym dokładnie wyjaśnił co i jak masz zrobić? A może dostałeś nową rolę i zadania do wykonania, ale Twój przełożony nie dał Ci żadnych wskazówek pomocnych w ukończeniu Twojej pracy? Przypomnij sobie, co wtedy czułeś i jak zakończyły się Twoje starania. A teraz odwróć te doświadczenia i pomyśl, jak mogą się czuć Twoi podwładni, gdy Ty zarządzasz ich zadaniami?

  Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób dobrać swoje zachowanie i styl zarządzania do danej sytuacji, czytaj dalej.

 • Rozwiń Swoje style zarządzania!
  Techniki,  Zarządzanie

  Chcesz przewodzić? Obudź się! Ten przewodnik rozwinie Twoje style zarządzania.

  Twoje style zarządzania to Twoje podstawowe umiejętności — im więcej ich znasz i potrafisz wykorzystywać, tym lepszym będziesz przywódcą! Lider ma jedną jedyną drogę, aby nauczyć się potrzebnych umiejętności. Jest nią praktyka i jeszcze raz praktyka. Jeżeli zamierzasz ćwiczyć swoje style zarządzania, to ten artykuł jest dla Ciebie.

  Osobiście pamiętam, gdy po raz pierwszy pokazano mi style zarządzania, pomyślałem sobie „WoW!!”…, ale gdy przyszło co do czego, bardzo ciężko było mi stosować odpowiedni styl świadomie i zawsze celowo w danej sytuacji.

  Style zarządzania — co to takiego, zapytasz? O tym pisałem w poście „Jaki styl zarządzania dla lidera? Czy lider może wydawać rozkazy? A może musi zawsze prosić?” Ale, ale, poczekaj. Tam nie podałem za dużo praktycznych wskazówek, które opisuję właśnie tutaj. Jeżeli chcesz z nich skorzystać, czytaj dalej.

 • Lider - jak powinien zarządzać
  Techniki,  Zarządzanie

  Jaki styl zarządzania dla lidera? Czy lider może wydawać rozkazy? A może musi zawsze prosić?

  Na początku mojego wej­ścia w świat stylów zarzą­dza­nia ludźmi, mia­łem ukuty obraz bycia kie­row­ni­kiem. Z wielu lat moich doświad­czeń wyni­kało, że więk­szość moich prze­ło­żo­nych wydaje pole­ce­nia i ocze­kuje ich reali­za­cji. I gdy coś się nie udaje, to w zależ­no­ści czy szef jest bar­dziej lub mniej emo­cjo­nalny, nastę­po­wała zje. … prze­ka­za­nie feed­backu lub krę­pu­jące pyta­nia, czemu się tak stało. I koniec, taki szef co roz­każe i ukaże. Taki obraz przy­wódz­twa spo­ty­ka­łem w wielu miej­scach i wiele razy.

  Jakież było moje zdziwienie, kiedy pierwszy raz wszedłem w świat zarządzania zespołami zwinnymi. To wtedy poznałem kilka innych stylów zarządzania, bardziej przyjaznych dla pracownika. Zapraszam Cię w podróż po kilku rodzajach zarządzania, które różnią się od siebie tak jak różne kolory tęczy, ale jednocześnie, całą gamą, tworzą wspaniałe narzędzie dla każdego lidera.

 • Co wiedzą najlepsi trenerzy sportu
  Lider,  Zarządzanie

  Co wiedzą najlepsi trenerzy sportu, a czego Ty potrzebujesz jako lider?

  Lider a trener? Jeżeli uwa­żasz, że sport, a w szcze­gól­no­ści tre­ne­rzy spor­towi nie mają nic wspól­nego z byciem lide­rem, to nie czy­taj dalej, ponie­waż ten wpis będzie dla Cie­bie nudny i nie wywoła u Cie­bie poczu­cia satys­fak­cji ze zdo­by­tych infor­ma­cji.

  Jeżeli jed­nak jesteś cie­kaw, zapra­szam. Świat sportu będzie dla nas, lide­rów, inspi­ra­cją! I znaj­dziemy perełki tego, co wie­dzą naj­lepsi tre­ne­rzy sportu, a czego Ty potrze­bu­jesz jako lider.

 • 7 elementowy niezbędnik na początek
  Lider,  Zarządzanie

  7 najważniejszych rzeczy, które musisz wiedzieć gdy rozpoczynasz zarządzanie zespołem

  Czy zarządzanie zespołem jest pro­ste?
  Co możesz zro­bić, aby zespół zaak­cep­to­wał Cię jako lidera?
  Te i wiele innych pytań sta­wia­łeś i zapewne sta­wiasz sobie, gdy obej­mo­wa­łeś i na­dal peł­nisz funk­cję lidera. I pomimo wielu ksią­żek oraz innych dostęp­nych mate­ria­łów, pierw­szy dzień, tydzień lub nawet mie­siąc pracy są nie lada wyzwa­niem dla każ­dego z nas — zarzą­dza­ją­cych ludźmi.