• Konflikt
  Cykl: spójny zespół,  Umiejętności

  Konflikt to konieczny składnik Twojego zespołu — Jak usunąć strach przed nim?

  Czy wiesz, że konflikt jest dobry dla Twojego zespołu? Z perspektywy czasu i doświadczenie nie boję się tego powiedzieć. Wiedz jednak, że mam na myśli konstruktywny konflikt. Jest on dla mnie dyskusją, dialogiem, debatą pełną energii, która prowadzi do rozwijania całego zespołu. Jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich ludzi tak, aby umieli prowadzić takie dyskusje? Bez strachu i wzajemnego oskarżania siebie nawzajem? Zapraszam Cię dalej.

 • Rozwiązywanie problemów - prosta 5 krokowa metoda
  Techniki

  Rozwiązywanie problemów — w pięciu krokach.

  Rozwiązywanie problemów jest jedną z wielu ważnych umiejętności każdego lidera. Podobnie do innych można ją ćwiczyć i rozwijać. Ku mojemu zaskoczeniu najlepszą metodę, jaką do tej pory poznałem, stosowały nieświadomie moje dzieci. Zadawały mi masę pytań, ale zawsze docierały do sedna swoich poszukiwań! Ich otwarte umysły i brak strachu przed zadawaniem pytań bardzo pomagał.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się, po co o tym piszę dla liderów, zapraszam dalej.

 • Co wiedzą najlepsi trenerzy sportu
  Techniki,  Umiejętności

  Co wiedzą najlepsi trenerzy sportu, a czego Ty potrzebujesz jako lider?

  Lider a trener? Jeżeli uwa­żasz, że sport, a w szcze­gól­no­ści tre­ne­rzy spor­towi nie mają nic wspól­nego z byciem lide­rem, to nie czy­taj dalej, ponie­waż ten wpis będzie dla Cie­bie nudny i nie wywoła u Cie­bie poczu­cia satys­fak­cji ze zdo­by­tych infor­ma­cji.

  Jeżeli jed­nak jesteś cie­kaw, zapra­szam. Świat sportu będzie dla nas, lide­rów, inspi­ra­cją! I znaj­dziemy perełki tego, co wie­dzą naj­lepsi tre­ne­rzy sportu, a czego Ty potrze­bu­jesz jako lider.